برگزاری جلسه بیمه عمر و سرمایه

 | تاریخ ارسال: 1401/4/21 | 
برگزاری جلسه بیمه عمر و سرمایه با حضور تعدای از همکاران دانشگاه،  اعضای محترم شورای کارکنان و مسئولین شرکت بیمه البرز در این نشست توضیحات کامل و مبسوط در خصوص مزایای بیمه عمر و سرمایه، توسط مسئولین شرکت بیمه البرز ارائه شد و به پرسشهای مطرح شده از طرف همکاران در این خصوص پاسخ داده شد. 

 در انتها تمامی حضار بر لزوم انعقاد قرارداد بیمه عمر و سرمایه برای تمامی کارکنان، توسط مدیریت دانشگاه، تأکید نمودند.