تماس با ما

 | تاریخ ارسال: 1399/4/8 | 


محمدمهدی طالبی
رئیس اداره رفاه اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی
تلفن:۶۴۵۴۲۲۴۳
فکس: ۶۴۵۴۳۱۰۴
ایمیل: 

 

 


آیت احمدی
کارشناس امور مالی، وام و تسهیلات
تلفن:۶۴۵۴۲۲۵۶
ایمیل:

 
 

داریوش پاکزاد
کارشناس بیمه پایه (خدمات درمانی)، شخص ثالث، عمر و حوادث 
تلفن: ۶۴۵۴۵۶۰۰
ایمیل: pakzadaut.ac.ir

 ایران مرادی
کارشناس مسئول بیمه تکمیلی
تلفن: ۶۴۵۴۵۶۰۵

ایمیل:iranaut.ac.ir 


داود گفتاری
کارشناس سایت و فوق برنامه و مراکز اقامتی
تلفن:۶۴۵۴۵۶۰۴
ایمیل: da.goftariaut.ac.ir

 

سهل امانی پور 
کارشناس بیمه تکمیلی
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۹
  

 


 

محمد فضائلی فر
متصدی زائرسرای مشهد
تلفن: ۰۵۱۳۸۵۱۷۶۰۰

همراه: ۰۹۱۵۷۷۷۷۲۶۵
ایمیل: refahkaut.ac.ir
 حسین برجی
متصدی مجتمع آموزشی پژوهشی دیناچال
تلفن: ۰۹۱۱۱۸۴۷۰۱۸

 
 

 

علی پورجانی
متصدی مجتمع آموزشی پژوهشی دیناچال
همراه: ۰۹۱۱۲۸۴۱۵۱۱


 روح ا... رضوان دهی
متصدی مجتمع آموزشی پژوهشی دیناچال
همراه: ۰۹۱۱۱۸۳۷۶۰۱


  


  
نمایندگی بیمه آسیا خانم دانشوری (۶۴۵۴۶۳۱۰۶)