تماس با ما

 | تاریخ ارسال: 1399/4/8 | 


محمدمهدی طالبی
رئیس اداره رفاه اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی
تلفن:۶۴۵۴۲۲۴۳
فکس: ۶۴۵۴۳۱۰۴
ایمیل: 

 
 


آیت احمدی
کارشناس امور مالی، وام و تسهیلات
تلفن:۶۴۵۴۲۲۵۶
ایمیل:

 
 

داریوش پاکزاد
کارشناس بیمه پایه، شخص ثالث، عمر و حوادث 
تلفن: ۶۴۵۴۵۶۰۰
ایمیل: pakzadaut.ac.ir

 ایران مرادی
کارشناس مسئول بیمه تکمیلی
تلفن: ۶۴۵۴۵۶۰۵

ایمیل:iranaut.ac.ir 


محمد فرزام
کارشناس امور رفاهی
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۹


 

داود گفتاری
کارشناس سایت و فوق برنامه و مراکز اقامتی
تلفن:۶۴۵۴۵۶۰۴
ایمیل: da.goftariaut.ac.ir

 

 


مهدی صابر 
کارشناس بیمه تکمیلی
تلفن:  ۶۴۵۴۵۹۴۶
  


خانم مرادی عالیبری
مسئول دفتر 
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۴۳ 


محمد فضائلی فر
متصدی زائرسرای مشهد
تلفن: ۰۵۱۳۸۵۱۷۶۰۰

همراه: ۰۹۱۵۷۷۷۷۲۶۵
ایمیل: refahkaut.ac.ir
 حسین برجی
متصدی مجتمع آموزشی پژوهشی دیناچال
تلفن: ۰۹۱۱۱۸۴۷۰۱۸

 
 

 

علی پورجانی
متصدی مجتمع آموزشی پژوهشی دیناچال
همراه: ۰۹۱۱۲۸۴۱۵۱۱


 روح ا... رضوان دهی
متصدی مجتمع آموزشی پژوهشی دیناچال
همراه: ۰۹۱۱۱۸۳۷۶۰۱


  


  
نمایندگی بیمه دانا آقای هلالی (۶۴۵۴۶۲۲۵۶)

نمایندگی بیمه دانا خانم دانشوری (۶۴۵۴۶۳۱۰۶)