تماس با ما

 | تاریخ ارسال: 1399/4/8 | 


مهدی ثمری
رئیس اداره رفاه اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی
تلفن:۶۴۵۴۲۲۴۳
فکس: ۶۴۵۴۳۱۰۴
ایمیل: m.samariaut.ac.ir

 

 
 
ابولفضل طهماسبی
کارشناس بیمه ثالث، عمر و مالی
۶۴۵۴۵۹۴۳ 
 


داود گفتاری
کارشناس سایت و فوق برنامه و مراکز اقامتی
تلفن:۶۴۵۴۵۶۰۴
ایمیل: goftarirefahgmail.com
 

  

 

زهرا صفایی
کارشناس مسئول رفاهی
تلفن:۶۴۵۴۵۶۰۲
ایمیل:Zsafaee۲۰۱۰yahoo.com داریوش پاکزاد
کارشناس امور رفاهی
تلفن: ۶۴۵۴۵۶۰۰
ایمیل: pakzadaut.ac.ir

 

 


ایران مرادی
کارشناس مسئول بیمه تکمیلی
تلفن: ۶۴۵۴۵۶۰۵

ایمیل:iranaut.ac.ir
 
 مهدی صابر 
کارشناس بیمه تکمیلی
تلفن:  ۶۴۵۴۵۹۴۶ 


خانم مرادی عالیبری
کارشناس بیمه تکمیلی
تلفن: ۶۴۵۴۵۶۰۵
 


محمد فضائلی فر
متصدی زائرسرای مشهد
تلفن: ۰۵۱۳۸۵۱۷۶۰۰

همراه: ۰۹۱۵۷۷۷۷۲۶۵
ایمیل: refahkaut.ac.ir


 حسین برجی
متصدی مجتمع آموزشی پژوهشی دیناچال
تلفن: ۰۹۱۱۱۸۴۷۰۱۸

  

 

علی پورجانی
متصدی مجتمع آموزشی پژوهشی دیناچال
همراه: ۰۹۱۱۲۸۴۱۵۱۱

 روح ا... رضوان دهی
متصدی مجتمع آموزشی پژوهشی دیناچال
همراه: ۰۹۱۱۱۸۳۷۶۰۱

 

   
نمایندگی بیمه ملّت آقای سمیعی (۶۴۵۴۶۳۱۰۶) 
نمایندگی بیمه ملّت آقای هلالی (۶۴۵۴۶۲۲۴۵)

نمایندگی بیمه ملّت خانم زارع (۶۴۵۴۶۵۶۰۱)