| تاریخ ارسال: 1399/4/11 | 

وام کارت اعتباری فرهیختگان(اعضای هیأت علمی)

وام ۲۰۰ میلیون تومانی کارت اعتباری به اعضای هیأت علمی رسمی (۱۵۰ میلیون خود عضو و ۵۰ میلیون (همسر یا فرزند) در صورت داشتن فیش حقوقی)
وام ۱۵۰ میلیون تومانی کارت اعتباری به اعضای هیأت علمی پیمانی (۱۰۰ میلیون خود عضو و ۵۰ میلیون (همسر یا فرزند) در صورت داشتن فیش حقوقی)
وام کارت اعتباری فرهیختگان(اعضای هیأت علمی)  با نرخ سود ۱۸%
 • باز پرداخت اقساط ۶۰ ماهه با مبلغ هر قسط ۵۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال 
 • باز پرداخت اقساط ۳۶ ماهه با مبلغ هر قسط ۷۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 • مراحل: 
 1. درخواست کتبی به اداره رفاه اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه
 2. دریافت معرفی نامه از طرف اداره رفاه
 3. تهیه سفته به مبلغ ۳۱۰ میلیون تومان 
 4. تهیه فاکتور خرید اجناس ایرانی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان 
 • مدارک وام گیرنده:
 1. تصویر کارت ملی پشت و رو (واضح وخوانا)
 2. تصویر صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیحات، تمام صفحات(واضح و خوانا)
 3. گواهی اشتغال به کار وام گیرنده از امور مالی دانشگاه
 4. تصویر آخرین فیش حقوقی
 5. گواهی حقوق از امور مالی
 • مدارک ضامنین:(دونفر) 
 • توجه: ضامنین حتماً عضو هیأت علمی رسمی داخل دانشگاه باشند.
 1. تصویر کارت ملی پشت و رو (واضح وخوانا)
 2. تصویر صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیحات، تمام صفحات(واضح و خوانا)
 3. ارائه گواهی تعهد کسر از حقوق از امور مالی دانشگاه 
 4. تصویر آخرین فیش حقوقی
 • سایر شرایط
 1. نداشتن بدهی معوقه و چک برگشتی
 2. درصورت داشتن تسهیلات مشابه تا تسویه کل بدهی اخذ تسهیلات جدید امکان پذیر نمی‌باشد
 3. ضمانت متقابل امکان پذیر نمی‌باشد
توجه: مدت زمان برداشت یا انتقال وجه دریافتی کارت اعتباری حداکثر از زمان صدور کارت به مدّت یک ماه می‌باشد، در غیر این‌صورت کارت باطل می‌شود و امکان دریافت مجدد وام وجود نخواهد داشت.