مدارک و جدول تسهیلات

 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
  • درخواست کتبی به امور اداری با قید کدملی و شماره تلفن همراه
جدول اقساط بانک سامان
ردیف نام وام مبلغ تسهیلات مبلغ اقساط (ریال) مدت پرداخت
۱ کارت اعتباری ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۷۹۶,۰۰۲ ۳۶ ماهه
۲ کارت اعتباری ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۶۹۴,۰۰۲ ۳۶ ماهه
۳ کارت اعتباری ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۵۹۲,۰۰۳ ۳۶ ماهه
۴ کارت اعتباری ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۴۹۰,۰۰۴ ۳۶ ماهه
۵ کارت اعتباری ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۸۸,۰۰۵ ۳۶ ماهه
۶ کارت اعتباری ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۸۶,۰۰۵ ۳۶ ماهه
۷ کارت اعتباری ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۱۸۴,۰۰۶ ۳۶ ماهه
۸ کارت اعتباری ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۸۲,۰۰۷ ۳۶ ماهه
۹ کارت اعتباری ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۹۸۰,۰۰۸ ۳۶ ماهه
۱۰ خرید مسکن ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱,۱۶۰,۰۰۰ ۶۰ ماهه
۱۱ تعمیر مسکن ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۱۰۶,۰۰۰ ۶۰ ماهه
۱۲ ودیعه مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۳۷,۰۰۰ ۳۶ ماهه
۱۳ خرید خودرو ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۳۷,۰۰۰ ۳۶ ماهه