خدمات بیمه سلامت

 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
خدمات بیمه سلامت
 •  کلیه خدمات درمانی بصورت الکترونیکی از سوی بیمه خدمات درمانی و سلامت و با ارائه کد ملی صورت می گیرد .
 
 •   اعضای تبعی دو، شامل:
 • کارمند مرد و همسر
 • همسر دوم
 • همسر و فرزندان کارمند خانم  
 • مبلغ و پرداخت حق بیمه در سال ۱۴۰۰ به ازاء هر نفر تبعی  ۷۱۶,۰۰۰ ریال بصورت ماهانه از حقوق کسرمی می گردد .
 •  اعضای تبعی سه، شامل:
 • پدر و مادر
 • فرزند خوانده
 • عروس
 • داماد
 •  نوه
 • مبلغ و پرداخت حق بیمه در سال ۱۴۰۰  به ازاء هر نفر تبعی  ۸۷۵,۰۰۰ ریال بصورت ماهانه از حقوق کسرمی می گردد .
   
 • مدارک عضویت اولیه بیمه خدمات درمانی و سلامت:
 1. تکمیل فرم صدور اولیه دفترچه کارکنان دولت توسط سرپرست (جهت دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید)
 2. تصویر پشت و روی کارت ملی کلیه اعضا.
 3. تصویر صفحات اول و ازدواج شناسنامه کلیه اعضا.
 4. یک قطعه عکس ۴*۳ (برای کلیه اعضای بالای ۲سال).
 5. آخرین فیش حقوقی (جهت استعلام کسر حق بیمه از حقوق سرپرست).
 6. آخرین حکم سرپرست خانواده (جهت استعلام نوع و تاریخ استخدام)
 7.  امضاء و مهر توسط کارگزینی( ردیف ۳ و بند ب فرم ) .
 8. امضاء و مهر توسط بخش حقوق و دستمزد امور مالی ( ردیف ۳ و بند ج فرم )
 9. ارائه کلیه مدارک به همراه فرم تکمیل شده به مسئول بیمه پایه در اداره رفاه
 
 • مدارک تمدید بیمه خدمات درمانی و سلامت :
 1. تصویر صفحات اول و ازدواج شناسنامه  عضو بیمه شده.
 2.  یک قطعه عکس ۴*۳
 • توجه۱ : کلیه  اعضای بیمه شده که دارای دفترچه بیمه با فرمت قدیم یا  بدون  عکس  در پنل بیمه سلامت  می باشند ضروریست نسبت به ارائه یک قطعه عکس اقدام نمایند.
 • توجه۲ : برای نوزادانی که ۲ سال آنان تمام شده است ضروریست نسبت به ارائه یک قطعه عکس اقدام نمایند.
 1. آخرین فیش حقوقی (جهت استعلام کسر حق بیمه از حقوق سرپرست)..
 2. اصل گواهی اشتغال به تحصیل برای فرزندان پسر از ابتدای ۲۲ تا ۲۵ سال تمام.
 • توجه۱: فرزندان پسر ابتدای ۲۲ تا ۲۵ سال  تمام ، با ارائه  گواهی اشتغال به تحصیل میتوانند تبعی سرپرست باقی بمانند درصورتی که  در حال تحصیل نباشند به اختیار سرپرست می توانند حذف یا تبدیل به تبعی ۳ گردد.
 • توجه۲: در صورت ازدواج و یا به سن قانونی رسیدن فرزند پسر بالای ۲۵ سال تمام می بایست تا پایان همان ماه نسبت به ابطال دفترچه بیمه یا درصورت تمایل نسبت به  تبعی ۳ نمودن آن اقدام گردد در غیر این صورت مشمول معوقه (جریمه) خواهد گردید.
 
 • موارد ابطال دفترچه :
 1. اشتغال به کار  فرزندان  دختر و پسر
 2.  در حال تحصیل نبودن فرزند پسر ۲۲ تا ۲۵ سال تمام  
 3.  خروج از تکفل فرزندان بالای ۲۵ سال تمام
 4. ازدواج فرزندان  دختر و پسر
 5. فوت
 • مدارک ابطال دفترچه:
  1. تکمیل فرم درخواست جهت ابطال دفترچه (جهت دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید)
  2. ارائه مستندات علت ابطال (گواهی فوت، خروج از تکفل، ازدواج و ....) طبق توضیحات فوق مبنی بر موارد ابطال دفترچه
  3. اصل دفترچه بیمه شخص ابطال شونده( درصورت داشتن دفترچه چاپی)
  4. تصویر صفحات اول و ازدواج شناسنامه شخص ابطال شونده.
  5. آخرین مدرک تحصیلی فرزندان پسر ازابتدای ۲۲ سال به بالا
 • توجه: فرزندانی که از تاریخ اعتبار دفترچه بیمه پایه آنان ، یک ترم گذشته باشد ضروریست نسبت به حذف و ارائه آخرین مدرک تحصیلی اقدام نمایند.
 • مدارک افزایش اعضای تبعی و عائله مندی :
 1. تکمیل فرم افزایش عائله مندی
 2. کپی صفحات اول و ازدواج شناسنامه سرپرست خانواده و شخص اضافه شده.
 3. آخرین فیش حقوقی سرپرست .
 4. یک قطعه عکس ۴*۳ (برای کلیه اعضای بالای ۲سال).
 5. امضاء و مهر کارگزینی (آیتم اداره کل/ دفتر امور اتباع خارجی در فرم) توسط سرپرست خانواده.
 6.  امضاء و مهر  امور مالی (آیتم موسسه بیمه گذار در فرم)  توسط سرپرست خانواده.
 7. ارائه کلیه مدارک به همراه فرم تکمیل شده به مسئول بیمه پایه در اداره رفاه.