| تاریخ ارسال: 1399/4/17 | 

وام کارت اعتباری بانک ملت

سقف مبلغ وام کارکنان شرکتی ۳۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸% و مسدودی ۴%می‌باشد.
سقف مبلغ وام کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی) ۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸% و مسدودی ۴%می‌باشد.
 • مدارک وام گیرنده:
 1. تصویر کارت ملی پشت و رو (واضح وخوانا)
 2. تصویر صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیحات، تمام صفحات(واضح و خوانا)
 3. گواهی اشتغال به کار وام گیرنده از امور مالی دانشگاه (برای کارکنان رسمی، پیمانی وقراردادی)
 4. گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه (برای کارکنان شرکتی)
 5. تصویر آخرین فیش حقوقی
 • مدارک ضامنین:(دونفر)
 1. تصویر کارت ملی پشت و رو (واضح وخوانا)
 2. تصویر صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیحات، تمام صفحات(واضح و خوانا)
 3. ارائه گواهی تعهد کسر از حقوق از امور مالی دانشگاه
 4. تصویر آخرین فیش حقوقی
 • سایر شرایط
 1. نداشتن بدهی معوقه و چک برگشتی
 2. درصورت داشتن تسهیلات مشابه تا تسویه کل بدهی اخذ تسهیلات جدید امکان پذیر نمی‌باشد
 3. ضمانت متقابل امکان پذیر نمی‌باشد
 • فرم‌هایی که باید توسط وام گیرنده و ضامن تکمیل شود
 1. فرم مشخصات وام گیرنده.    (جهت دریافت فرم اینجا کلیک کنید)
 2. فرم مشخصات ضامنین(دونفر).    (جهت دریافت فرم اینجا کلیک کنید)
 3. تکمیل دوفقره قرارداد مرابحه(هر دو قرارداد یکسان باشد).     (جهت دریافت فرم اینجا کلیک کنید)
 4. تعهد نامه ۸۴۲     (جهت دریافت فرم تعهد نامه اینجا کلیک کنید)
 5. فرم ها فقط با خودکار آبی(بدون خط خوردگی، لاک و ...) تکمیل گردد. (لطفا از روان نویس استفاده نشود)
توجه: مدت زمان برداشت یا انتقال وجه دریافتی کارت اعتباری حداکثر از زمان صدور کارت به مدّت یک ماه می‌باشد، در غیر این‌صورت کارت باطل می‌شود و امکان دریافت مجدد وام وجود نخواهد داشت.