فرم درخواست کمک هزینه مهدکودک

 | تاریخ ارسال: 1399/4/24 | 
مطابق آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی (پیوست ۸ کمک های رفاهی): کلیه اعضای شاغل در دانشگاه ماهیانه از کمک هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم رفاهی مصوّب هیأت امنا که از میزان تعیین شده بر اساس مصوّبات هیأت وزیران کمتر نخواهد بود، به شرح ذیل بهره‌مند می‌شوند:
  1. کمک هزینه مهد کودک به ازای هر فرزند زیر ۶ سال به عضو (زن)
  2. کمک هزینه مهد کودک به ازای هر فرزند زیر ۶ سال به عضو (مرد) که همسرش متوفی یا مطلّقه است و حضانت فرزند را به عهده دارد یا همسرش فاقد شغل در دانشگاه یا سایر دستگاه های اجرایی (غیر شاغل) است. 
مدارک لازک جهت برقراری کمک هزینه مهد کودک
  1. پر کردن فرم درخواست و ارسال از طریق اتوماسیون اداری، به اداره رفاه (جهت دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید)
  2. کپی شناسنامه فرزند
  3. کپی شناسنامه سرپرست (صفحه اول و ازدواج)
  4. حکم کارگزینی