برگزاری مراسم تقدیر از زحمات معلولین دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1399/9/23 | 
برگزاری مراسم تقدیر از زحمات معلولین دانشگاه با حضور جناب آقای دکتر حاجی بیگی (مدیر کل امور اداری دانشگاه) ، جناب آقای مهندس عبدی (مدیر امور مالی دانشگاه) و جناب آقای مهندس قریشی (رئیس اداره رفاه اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه)