جلسه پرسش و پاسخ کارکنان شرکتی اداری دانشگاه با مدیر کل امور اداری و پشتیبانی

 | تاریخ ارسال: 1399/10/3 | 
جلسه پرسش و پاسخ کارکنان شرکتی اداری دانشگاه با مدیر کل محترم امور اداری و پشتیبانی جناب آقای حاجی بیگی 
در این جلسه کارکنان شرکتی اداری دانشگاه پرسش های خود را در زمینه های؛ نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی، امکان افزایش حقوق و تأثیر سنوات کارکنان در پایه حقوق قرارداد سال آینده، تخصیص وام، استخدام ایثارگران و ... مطرح نمودند و جناب آقای حاجی بیگی به تمام پرسشها پاسخ دقیق و صریح دادند.