بیمه نامه های مسئولیت مدنی دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1399/10/7 | 
بر اساس قانون مسئولیت مدنی ایران کلیه افراد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال زیان و صدمات وارده به دیگران مسئول می باشند و نسبت به جبران آن باید اقدام نمایند. موضوع بیمه مسئولیت مدنی، تامین و جبران خسارت هایی است که براثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره آمیز بیمه گذار متوجه دیگران می شود. در بیمه مسئولیت مدنی خسارت های مورد پوشش شامل خسارت های بدنی و خسارت های مالی می باشد.
دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ۶ زمینه ذیل حسب ذینفعان دارای بیمه نامه مسئولیت می باشد:
  1.  بیمه مسئولیت دانشگاه در قبال کارکنان
  2. بیمه مسئولیت دانشگاه در قبال استفاده کنندگان از مراکز ورزشی دانشگاه
  3. بیمه مسئولیت مدیر درمانگاه دانشگاه در قبال مراجعه کنندگان
  4. بیمه مسئولیت مدنی ناجیان استخر
  5. بیمه مسئولیت مدنی دانشگاه در قبال شخص ثالث و ارباب رجوعان
  6. بیمه مسئولیت مدنی دانشگاه در قبال دانشجویان
 
 لازم هست کلیه واحدهای ستادی یا دانشکده ها به محض وقوع حادثه نهایتا ظرف ۴۸ ساعت گزارش حادثه را به صورت مکتوب به مدیریت امور اداری و پشتیبانی گزارش نمایند تا فرآیندها هماهنگی با بیمه، کارشناسی بیمه و تعیین خسارت انجام گیرد.