برگزاری کارگاه آموزشی شرایط و ضوابط بیمه تکمیلی درمان

 | تاریخ ارسال: 1399/10/7 | 
سرفصل کارگاه آموزشی شرایط و ضوابط بیمه تکمیلی درمان
 
رئوس مطالب آموزشی
 
 • بررسی و تشریح آئین نامه ۹۹ شورای عالی بیمه
 • آشنایی با مفاهیم بیمه درمان تکمیلی
 • بررسی پوششها و استثنائات بیمه درمان تکمیلی
آشنایی با شیوه ارزیابی هزینه های بیمارستانی
 
 • نحوه ارائه خدمات در مراکر درمانی طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد
 • آشنایی با مراحل عمومی رسیدگی به پرونده خسارتی هزینه های بیمارستانی
 • نحوه پذیرش اسناد
 • نحوه محاسبه هزینه های اروتز و پروتز
 • نحوه رسیدگی و محاسبات فنی هزینه های بیمارستانی
 • شیوه بررسی و پرداخت هزینه های بیمارستانی بیمه شدگان در خارج از کشور
 
آشنایی با شیوه ارزیابی هزینه های پاراکلینیکی
 
 • تعریف خسارت پاراکلینیکی وسرپایی
 • تقسیم بندی خسارت پاراکلینیکی و سرپایی
 • نحوه پرداخت خسارت پاراکلینیکی و سرپایی
 • انواع خدمات پاراکلینیکی و سرپایی و نحوه محاسبه آنها
 • مدارک لازم جهت پرداخت انواع هزینه های پاراکلینیکی
 • ویزیت
 • اعمال جراحی مجاز سرپایی
 • چشم پزشکی
 • دارو
 • دندانپزشکی