هم اندیشی کارکنان اداره رفاه در اولین جلسه فصلی سال ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/1/18 | 
اولین جلسه هم اندیشی کارکنان اداره رفاه در جلسات فصلی اداره (بهار ۱۴۰۰) با حضور نمایندگان بیمه ایران و بیمه البرز و کارشناسان اداره رفاه برگزار شد. در این جلسه جناب آقای مهندس قریشی، ریاست محترم اداره رفاه با بیان سرفصل مهمترین عناوین فعالیت های اداره در سال جدید همکاران را مطلع ساخته و در ادامه همکاران و نمایندگان محترم بیمه ایران و بیمه البرز راجع به مسایل پیش رو و نحوه رفع آنها به بحث و تبادل نظر پرداختند.