| تاریخ ارسال: 1400/6/16 | 

وام مرابحه خدمات در قالب تفاهم نامه ویژه اعضای محترم هیأت علمی و غیر هیأت علمی با سود ۱۶درصد


مدارک لازم جهت دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بانک ملت (ویژه اعضای محترم هیأت علمی و غیر هیأت علمی) با سود ۱۶% و بازپرداخت ۵ ساله 
  1. تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه وام گیرنده و ضامن  (درصورت داشتن توضیحات)
  2. تصویر کارت ملی (پشت ورو ) وام گیرنده و ضامن
  3. تصویر فیش حقوقی وام گیرنده و ضامن
  4. جهت دریافت و پر کردن فرم تعهد نامه وام گیرنده و ضامن کلیک نمایید.
  5. پر کردن فرم مشخصات وام گیرنده و  ضامن به صورت کامل (جهت دریافت فرم کلیک نمایید)
  6. جهت دریافت و پرکردن فرم درخواست وام توسط وام گیرنده کلیک نمایید.
  7. توجه: ضمانت متقابل (ضربدری) چه در این بانک چه بانک های دیگر از طرف بانک ملّت استعلام گرفته میشود و غیر قابل قبول است. 
 تمامی فرم ها با خودکار آبی تکمیل شود.
نداشتن بدهی معوقه و چک برگشتی در سیستم بانکی (وام گیرنده و ضامنین)