نظر سنجی وام
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- نظر سنجی وام و تسهیلات
1 فرآیند برنامه ریزی در خصوص اطلاع رسانی تسهیلات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خوب
متوسط
ضعیف
2 نحوه صدور معرفی نامه توسط اداره رفاه جهت ارائه به بانک را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خوب
متوسط
ضعیف
3 نحوه برخورد کارشناس اداره رفاه در خصوص پاسخگویی و همکگاری با شما را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خوب
متوسط
ضعیف
4 نحوه برخورد و پاسخگویی بخش اعتبارات بانک با شما چگونه بوده؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خوب
متوسط
ضعیف